[Fixed]-Git aws.push: No module named boto

42๐Ÿ‘

โœ…

On OSX I found that pip install boto did not resolve the issue.
The problem was that python was not pointing to the pip installation.
export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python2.7/site-packages
resolved this for me.

๐Ÿ‘คJaime Fournier

17๐Ÿ‘

I solved this separately by running:

$ sudo easy_install pip

This uses the default python package installer to install PIP

$ sudo pip install boto 

I needed Admin rights to add boto (I donโ€™t know if thats right or not).

Then ran $ eb start

๐Ÿ‘คAndy Jarrett

4๐Ÿ‘

Did you pip freeze > requirements.txt after you ran pip install boto?

You need to update your requirements.txt after each time you install a new python package locally to ensure your AWS instance has all the required packages as well.

EDIT:

In case you arenโ€™t the one who wrote boto in, youโ€™ll need to install it and then pip freeze it yourself.

Try running the following commands:

pip install boto
pip freeze > requirements.txt
git add .
git commit -m "Added boto"
git aws.push
๐Ÿ‘คAlex

2๐Ÿ‘

I had a similar issue with Ansible and fixed it using:

sudo apt install python-boto
๐Ÿ‘คFalko Menge

0๐Ÿ‘

I am using python3. So I had to use the following command for PYTHONPATH to point to site-packages dir

export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python3.8/site-packages
๐Ÿ‘คand_roid

0๐Ÿ‘

If youโ€™re using ubuntu, try this out:-

sudo apt install python-boto3

Should work.

๐Ÿ‘คVinu Joseph

Leave a comment